IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Informace SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 21%
Počet hlasů : 8357

Web informace
Dnes : ne - 20.10.2019
Svátek má : Vendelín
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Kontrola SZIF na místě
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 74368 ; Vydáno : 4.9. 2008 ; Autor : ing František Smítal
Hospodářství žadatele může být vybráno pro provedení kontroly na místě, což představuje prověření údajů deklarovaných v Žádosti. Zdroj: Příručka pro žadatele 2008, SZIF
fiogf49gjkf0d
 
 
Kontrola na místě
 
13.1. Kontrola na místě
Hospodářství žadatele může být vybráno pro provedení kontroly na místě, což představuje prověření údajů deklarovaných v Žádosti se skutečností a ověření plnění podmínek stanovených pro přidělení podpory. Výběr ke kontrole může být náhodný, rizikově orientovaný a cílený. Pro účel kontroly je proveden výběr pouze určitého procenta žadatelů z výběrového souboru všech Žádostí na centrálním pracovišti SZIF. Výběr ke kontrole i kontrola na místě jsou prováděny v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 796/2004 a Zákonem č. 552/1992, o státní kontrole, v platném znění.
Dálkový průzkum země (DPZ)
Kontrola DPZ spočívá ve zpracování družicových snímků, jejich vizuální interpretaci a kontrole údajů deklarovaných v Žádosti a dalších údajů. DPZ je plnohodnotná forma kontroly zemědělských dotací a kromě Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 vychází i z dalších pravidel, např. Společných technických specifikací (Common Technical Specifications), vydaných Evropskou Komisí (DG AGRI, JRC IPSC), které popisují rozhodovací pravidla, tolerance a metodiku kontroly plošných dotací metodou dálkového průzkumu Země. Družicové snímky budou pořízeny v lokalitách, které byly vybrány na základě analýzy rizikových faktorů pro výběr Žádostí ke kontrole na místě. Zjištění z DPZ tvoří podklady pro fyzické kontroly na místě. I po kontrole DPZ může proběhnout fyzická kontrola na místě.
Rychlá polní návštěva (RFV)
Součástí kontroly DPZ může být v případě nejasností během interpretace družicových snímků tzv. rychlá polní návštěva (RFV). Účelem RFV je zjistit způsob užívání půdy (např. ověření deklarované kultury, případně plodiny a stavu pozemku, dále kontrola dodržování dobrých zemědělských a environmentálních podmínek na pozemku a pořízení fotografií) a ověřit způsobilost k platbě. RFV v terénu je operativně prováděna pracovníky centrály SZIF a zpracovatelskou firmou, která řeší technickou část DPZ. RFV je uskutečňována bez kontaktování farmáře během července až září. Pracovník vykonávající RFV na požádání předloží pověření (zmocnění) ke kontrole.
Fyzická kontrola na místě (FKNM)
Fyzické kontroly na místě provádí pověření terénní inspektoři, pracovníci RO SZIF. Kontroly jsou neohlášené, ale pokud účel kontroly nebude ohrožen, může terénní inspektor kontrolu ohlásit. Proto je důležité, aby byly na Žádosti uvedeny aktuální a pravdivé údaje.
Kontrolu mohou provádět i úředníci jiných orgánů, na které delegoval SZIF část kontrolních pravomocí. Terénního inspektora mohou příležitostně doprovázet i úředníci jiných orgánů nebo úředníci orgánů EU.
Žadatel v rámci podmínek dané podpory souhlasí, že umožní na svém hospodářství provedení nezbytných kontrol na místě a při kontrole poskytne terénnímu inspektorovi přiměřenou součinnost. Terénní inspektoři provádějící kontrolu na místě jsou oficiálně považováni za osoby pozvané se souhlasem žadatele.
Pokud žadatel zruší svůj souhlas s provedením nezbytných kontrol a požádá nebo nařídí terénnímu inspektorovi, aby ukončil kontrolu na místě ahospodářství opustil, terénní inspektor tak okamžitě učiní. Toto však bude považováno za porušení podmínek pro udělení podpory porušením závazku o umožnění kontroly na místě a povede k zamítnutí Žádosti.
Ohlášení kontroly
Pokud bude kontrola na místě ohlášena, bude tak učiněno nejdříve 48 hodin před uskutečněním kontroly (telefonicky, elektronickou poštou, faxem, písemně). Ve výjimečných a odůvodněných případech může být již jednou ohlášená kontrola zrušena, o čemž však bude žadatel informován co nejdříve.
Zahájení kontroly
Vlastní kontrola se zahajuje v čase a místě uvedeném při ohlášení kontroly nebo v místě uvedeném na Žádosti (v případě neohlášené kontroly). Terénní inspektor se nejprve kontrolovanému žadateli představí a předloží pověření ke kontrole, poté jej seznámí s předmětem kontroly.
Kontroly se žadatel může účastnit osobně nebo doprovodem terénního inspektora pověřit svého zástupce. Pověřený zástupce musí mít pro zastupování pověření. Pokud se žadatel bude chtít zúčastnit celého průběhu kontroly, je nutné, aby se v případě vícedenní kontroly domluvil s terénním inspektorem, na které části farmy bude provádět kontrolu v dalších dnech.
Průběh kontroly
V průběhu kontroly inspektor provádí měření vybraných pozemků, kontrolu obhospodařování zemědělské půdy, kultury a plodin, které žadatel na pozemcích pěstuje. V některých případech může terénní inspektor požadovat sečtení a identifikaci zvířat za účelem kontroly dodržení intenzity zatížení zemědělské půdy. Při kontrole zásad správné zemědělské praxe u podpor v rámci HRDP a dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC) bude požadováno předložení záznamů (např. pastevní deník, evidence používaných přípravků na ochranu rostlin, evidence použitých hnojiv, apod.).
Pokud terénní inspektor nebude schopen zjistit některé skutečnosti, uvede toto do protokolu o kontrole. Pokud bude mít terénní inspektor podezření z neúplnosti nebo nepravdivosti žadatelových odpovědí, může požadovat doložení podpůrných důkazů. Tyto skutečnosti budou rovněž zaznamenány do protokolu o kontrole.
Ukončení kontroly a zaznamenání výsledků kontroly
Po provedení kontroly sepíše terénní inspektor protokol o kontrole na tiskopis „Protokol o kontrole číslo ....“. Budou-li v průběhu kontroly na místě zjištěny rozpory s údaji deklarovanými v Žádosti nebo zjištěno neplnění podmínek nezbytných pro poskytnutí podpory, budou tyto skutečnosti jako kontrolní nálezy uvedeny v protokolu o kontrole. V tomto formuláři bude zaznamenán kromě faktů i podrobný popis neshod, nedodržení, vysvětlení podaná žadatelem, popis kontrolovaných dokumentů, veškeré rozhovory s jinými osobami za účelem získání informace a výsledek těchto rozhovorů a závěry učiněné terénním inspektorem.
S protokolem o kontrole bude žadatel (pověřený zástupce) seznámen. Protokol o kontrole bude předán žadateli osobně nebo zaslán poštovní zásilkou na doručenku do rukou žadatele (pověřeného zástupce).
 
13.2. Námitky proti protokolu o kontrole - řízení o námitkách
Žadatel může proti protokolu o kontrole podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě sedmi pracovních dnů ode dne seznámení se s protokolem o kontrole, nestanoví-li terénní inspektor lhůtu delší (jiná stanovená lhůta musí být zapsána v protokolu o kontrole), a to prostřednictvím regionálního odboru SZIF, který kontrolu provedl. S tímto poučením je žadatel seznámen v závěru Protokolu o kontrole. Námitky musí být podány písemně a řádně zdůvodněny.
Dnem doručení námitek na SZIF je zahájeno řízení o námitkách, jehož výsledkem je Rozhodnutí o námitkách, které bude zasláno žadateli. Rozhodnutím mohou být námitky uznány jako důvodné nebo nedůvodné.
Důvodné námitky - námitky se uznají, tzn. že mohou být změněny výsledky kontroly (kontrolní zjištění), nebo může být věc předána k došetření na RO SZIF. V rámci došetření může být provedena doplňková kontrola.
Nedůvodné námitky - námitky se neuznají a potvrdí se kontrolní zjištění z provedené kontroly.
Každé rozhodnutí o námitkách obsahuje zdůvodnění. Proti rozhodnutí o námitkách není již opravný prostředek přípustný.
 
13.3. Práva a povinnosti kontrolních pracovníků a kontrolovaných osob
 
Kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni:
 
Ø      vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly; nedotknutelnost obydlí je zaručena
 
Ø      požadovat na kontrolovaných osobách, aby ve stanovených lhůtách předložily originální doklady a další písemnosti, záznamy dat na paměťových médiích prostředků výpočetní techniky, jejich výpisy a zdrojové kódy programů, vzorky výrobků nebo jiného zboží (dále jen "doklady")
 
Ø      seznamovat se s utajovanými informacemi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto informací, vydaným podle zvláštního právního předpisu
 
Ø      požadovat na kontrolovaných osobách poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech
 
Ø      zajišťovat v odůvodněných případech doklady; jejich převzetí musí kontrolované osobě písemně potvrdit a ponechat jí kopie převzatých dokladů
 
Ø      požadovat, aby kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků
 
Ø      v případech stanovených zákonem ukládat pořádkové pokuty
 
Ø     používat telekomunikační zařízení kontrolovaných osob v případech, kdy je jejich použití nezbytné pro zabezpečení kontroly
Povinnosti kontrolních pracovníků:
 
Ø      ��zjistit při kontrole skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni prokázat doklady
 
Ø      oznámit kontrolované osobě zahájení kontroly a předložit pověření k provedení kontroly
 
Ø      šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob
 
Ø      předat neprodleně převzaté doklady kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich převzetí
 
Ø      zajistit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití
 
Ø      pořizovat o výsledcích kontroly protokol
 
Ø      zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností. Kontrolní pracovníky může zbavit povinnosti mlčenlivosti ten, v jehož zájmu tuto povinnost mají, nebo ve veřejném zájmu vedoucí kontrolního orgánu. Tímto ustanovením není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti orgánům příslušným podle zvláštních předpisů
 
Ø      seznámit kontrolované osoby s obsahem protokolu a předat jim stejnopis protokolu
 
Povinnost kontrolovaných osob
Kontrolované osoby jsou povinny vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, zejména jsou povinny poskytnout součinnost odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků uvedeným v § 11 písm. a) až f) a h) zákona číslo 552/1991 Sb. v platném znění. Fyzické osoby nemají povinnost podle § 11 písm. d) tohoto zákona v případech, kdyby jejím splněním způsobily nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým.
Kontrolované osoby jsou povinny v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze jejich činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.
                                                           
Zdroj: Příručka pro žadatele 2008, SZIF

Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Výsledky analýz vzorků krmiv za srpen 2019
Předběžné výsledky zkoušení odrůd - pšenice ozimá
Zpravodaj SZIF 4/2019
Předběžné výsledky zkoušení odrůd - ječmen ozimý
Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků
Nová povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2019
Monitoring škůdců polní zeleniny v roce 2019
Manuál k dotačnímu programu 8.F. -Nákazový fond
Zpráva o trhu s mlékem a mlékárenskými výrobky
Pravidla pro dovoz potravin živočišného původu pro osobní spotřebu ze zahraničí

Nejčtenější články
Vyhláška č. 215/2008 Sb.
Kontrola SZIF na místě
Zkrácení lhůty pro podání hlášení do ústřední evidence
Informace k zalesňování a zakládání lesů
Informace SVS ČR
Salmonely ve výkrmu drůbeže
Mimořádná veterinání opatřeních ke zdolání aviární influenzy
Nová pravidla chovu brojlerů  v EU
Ptačí chřipka na Pardubicku!
Ministr Gandalovič navštíví farmu postiženou ptačí chřipkou

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP