IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Ochrana životního prostředí
ochrana vod
ochrana ovzduší
welfare hospodářských zviřat
integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 21%
Počet hlasů : 7662

Web informace
Dnes : pá - 18.10.2019
Svátek má : Lukáš
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Co znamená pojem Cross-compliance
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 39415 ; Vydáno : 6.9. 2005 ; Autor : Ing Vlasta Holasová ; Zdroj : ÚZPI
Nástroj pro zavedení minimálních standardů v oblastech ochrany veřejného zdraví (bezpečnost potravin), zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a v oblasti životního prostředí (ochrana půdy, vod, biodiverzity apod.)
fiogf49gjkf0d

Co znamená pojem Cross-compliance

V souvislosti s členstvím ČR v EU a existující Společnou zemědělskou politikou (SZP) se setkáváme s celou řadou nových pojmů, jejichž obsah není nejširší odborné veřejnosti znám. Jedním z těchto relativně nových pojmů je termín Cross-compliance (dále jen CC), který se do češtiny nejčastěji překládá jako „křížový soulad“. Obecně se jedná o politický nástroj pro zavedení minimálních standardů v oblastech ochrany veřejného zdraví (bezpečnost potravin), zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a v oblasti životního prostředí (ochrana půdy, vod, biodiverzity apod). Tímto nástrojem je plněn závazek Evropské komise (EK), směřující k začleňování ekologických principů do SZP. Zemědělec, který bude chtít čerpat přímé platby ze společných zdrojů EU bude muset CC dodržovat.

CC se opírá o tři základní zdroje:

§         přílohu III definující zákonné požadavky na hospodaření, což je legislativa vyplývající ze zavádění 18 nařízení a směrnic EK, které zahrnují otázky životního prostředí, veřejného zdraví, zdraví zvířat, jejich identifikaci a evidenci, zdraví rostlin, oznamování chorob a pohody zvířat,

§         přílohu IV obsahující zásady správné zemědělské praxe, s cílem udržení půdy v dobrém produkčním a ekologickém stavu a zabránit degradaci půdy, udržet dostatečný obsah organických látek v půdě, zachovat vhodnou půdní strukturu a zajistit minimální úroveň údržby ploch,

§         ochranu trvalých travních porostů.

Nařízení Rady č. 1782/2003 a s ním spojené prováděcí nařízení č. 796/2004 definuje také krácení plateb nebo vyloučení příjemce ze systému podpor v případě neplnění zákonných požadavků nebo zásad správné zemědělské praxe. V případě nedbalosti se jedná o 5 % krácení a v případě opakovaného neplnění o 15 % krácení schválených plateb. V případě úmyslného neplnění není procento krácení v zásadě nižší než 20 % a může vést až k úplnému vyloučení z jednoho či několika režimů podpor a může se uplatnit za jeden či více kalendářních roků.

Cross-compliance obsahoval v původním návrhu EK z ledna 2003 celkem 38 standardů, které by měl zemědělec respektovat, aby mohl získat nárok na jednotnou platbu. Do konečné verze reformy však bylo zařazeno „pouze“ 18 předpisů (viz. následující seznam).

Oblast životního prostředí:

§         Směrnice Rady 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.

§         Směrnice Rady 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami.

§         Směrnice Rady 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství.

§         Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.

§         Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Oblast veřejného zdraví a zdraví zvířat, identifikace a evidence zvířat:

§         Směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat.

§         Nařízení Komise (ES) 2629/97, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 820/97 pokud jde o ušní značky, evidenci hospodářství a pasy v rámci systému identifikace a evidence skotu.

§         Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1760/2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) 820/97.

Oblast veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin:

§         Směrnice Rady 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

§         Směrnice Rady 96/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a betasympatomimetik v chovech zvířat (rezidua těchto látek v mase a jiných potravinách živočišného původu mohou být nebezpečné pro spotřebitele a nepříznivě ovlivňovat kvalitu potravin živočišného původu) a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS.

§         Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, kterým se stanovují obecné zásady a požadavky právních předpisů o potravinách, o vytvoření Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a stanovení postupů, pokud jde o nezávadnost potravin.

§         Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci (vymícení) některých přenosných spongiformních encefalopatií (např. BSE).

Oznamovací povinnost u chorob

§         Směrnice Rady 85/511/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro utlumení slintavky a kulhavky.

§         Směrnice Rady 92/119/EHS, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých chorob zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat (nebezpečná virová choroba).

§         Směrnice rady 2000/75/ES o zvláštních ustanoveních týkajících se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí (nebezpečná virová choroba).

§         Zabezpečení pohody zvířat

§         Směrnice Rady 91/629/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu telat.

§         Směrnice Rady 91/630/EHS, kterou se stanoví minimální požadavky na ochranu prasat.

§         Směrnice Rady 98/58/ES o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely.

Jak již bylo řečeno součástí CC je požadavek na dodržování zásad správné zemědělské praxe. V českých podmínkách jsou podle Nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006 rozhodující následující skutečnosti:

§         nerušení krajinných prvků, zejména mezí, teras, větrolamů, zatravněných údolnic, polních cest využívajících přirozené svažitosti a respektujících vrstevnice, popř. doprovázených příkopy, jakož i vodních toků a útvarů povrchových vod,

§         vyloučení pěstování širokořádkových plodin kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji a slunečnice na půdních blocích, popř. dílech půdních bloků, s průměrnou svažitostí převyšující 12 stupňů,

§         zapravování statkových hnojiv v tekuté formě do půdy nejdéle do 24 hodin po jejich aplikaci na půdních blocích, popř. dílech půdních bloků, bez porostu, jejichž průměrná svažitost převyšuje 3 stupně, pokud tuto aplikaci nevylučuje zvláštní právní předpis (Zákon č. 254/2001 Sb., a Nařízení vlády č. 103/2003 Sb.),

§         vyloučení změny kultury travní porost na kulturu orná půda na obhospodařovaných půdních blocích, popř. na dílech půdních bloků,

§         nepálení rostlinných zbytků na půdních blocích, popř. na dílech půdních bloků, po sklizni obilovin, olejnin, popř. luskovin, které byly pěstovány na těchto půdních blocích, popř. těchto dílech půdních bloků.

Nařízení Rady č. 1782/2003 ukládá povinnost členským státům zřídit zemědělský poradenský systém a to od 1. ledna 2007 ve formě tzv. komplexního poradenského systému napomáhajícího zemědělcům naplňovat shora uvedené zákonné požadavky. Účast zemědělců v tomto systému bude zprvu dobrovolná. Na základě zprávy o fungování tohoto systému se Rada ES v roce 2010 rozhodne, zda zapojení zemědělců do tohoto systému bude povinné.

Úkolem každého členského státu je:

§         vybudovat s platností od 1. ledna 2007 komplexní systém poradenství,

§         zajistit poradenské služby minimálně pro oblast specifikovaných zákonných požadavků souvisejících se způsobem hospodaření a respektování vhodných agroenvironmentálních podmínek,

§         provozovat zemědělský poradenský systém jedním nebo několika ustanovenými orgány, resp. soukromými subjekty,

§         při dobrovolném zapojení zemědělců do systému upřednostnit ty zemědělce, kterým je vyplaceno více než 15 000 Euro přímých plateb ročně,

§         zajistit ochranu individuálních dat získaných při poradenské činnosti.

Navrhovaná struktura pro realizaci poradenských programů podle koncepce MZe pro zemědělské poradenství na roky 2004 – 2010:

§         jednotné řízení (MZe),

§         garance státu za výběr dodavatelů a kontrolu dodržování standardu a rozsahu služeb (Ústav zemědělských a potravinářských informací - ÚZPI),

§         účast zástupců agrárních nevládních organizací na tvorbě a stanovení poradenských cílů, postupů, kritérií výběru a hodnocení atd.,

§         celoplošnou dostupnost informací o programech (hlavní tok informací zajišťován prostřednictvím Zemědělských agentur a Pozemkových úřadů),

§         odborné zázemí pro zpracování metodiky a standardů poradenské práce (Koordinační centrum pro poradenství při ÚZPI),

§         zpětnou vazbu (MZe).

Realizace navrhovaného principu Cross-compliance je vázána na klíčové prvky reformy SZP z roku 2003.

Deset členských států se rozhodlo začít s aplikací 1. ledna 2005, jmenovitě Rakousko, Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Švédsko a Velká Británie. Pět dalších členských zemí se rozhodlo aplikovat nové principy SZP v roce 2006, jmenovitě Francie, Nizozemí, Španělsko, Finsko a Řecko. V roce 2007 se počítá s aplikací reformované SZP na Maltě a ve Slovinsku. Zbývající nové členské státy včetně České republiky počítají s aplikací jednotného platebního schématu a Cross-compliance nejpozději do roku 2009.

Klíčové prvky reformované SZP z roku 2003:

§         Jednotná platba na farmu (single payment area), nezávisle na rozsahu produkce. V praxi to znamená, že zemědělec dostane jednu platbu namísto několika plateb. Od tohoto kroku se očekává, že zemědělec tím získá „větší prostor“ pro vlastní manažerské rozhodnutí při respektování výše zmiňovaných standardů Cross-compliance a bude tím moci pružněji reagovat na poptávku trhu.

§          Platba bude vyplacena pokud bude zemědělec dodržovat zásady Cross-compliance.

§         Zavedení poradenského systému s cílem napomoci zemědělským výrobcům při aplikaci Cross-compliance.

Zapojení zemědělce do systému přímých plateb v rámci SZP je dobrovolné. Je proto možné teoreticky uvažovat o případu, kdy se zemědělec těchto plateb vzdá, vystoupí ze systému a zbaví se tím povinnosti plnit standardy CC. Z toho vyplývá, že zajistit soulad s CC bude motivačním faktorem pouze pro ty farmy, u kterých jsou přímé platby vyšší než případné náklady související se zavádění nových předpisů.

Autor:  Ing. Martin Plášil

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Řešení kalamity přemnožených hrabošů dnešní jednání nepřineslo, návrhy na kompromisní řešení neprošly
Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu tzv. DZES 7d)
SZIF vydává rozhodnutí na Biopásy
Metodická příručka přímých plateb pro rok 2019
Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019
Správný postup žadatele o dotační titul „Dobré životní podmínky zvířat“
Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření , platná pro rok 2019.
Integrovaná ochrana ovoce - historie, současnost i budoucnost
INFORMACE PRO ŽADATELE -SZP 2019OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)
Seminář - ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PRV V JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V ROCE 2019 A SOUVISEJÍCÍ DOTAČNÍ NÁSTROJE

Nejčtenější články
Welfare
Povinnosti v oblasti environmentální legislativy
Zákon o ochraně ovzduší č.472/2005 Sb.
Příprava na aplikaci Nařízení (ES) č. 183/2005 o hygieně krmiv
Co znamená pojem Cross-compliance
Etanol je drahý špás
Vláda schválila program podpory biopaliv
Dejte Evropské komisi vědět o životním prostředí vašeho města
CENIA vydala sborník dat o ekologickém vývoji České republiky
Jak nakládat se sedimenty z vodních toků a nádrží

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP