IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Rostlinná výroba
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 5718

Web informace
Dnes : út - 23.7.2019
Svátek má : Libor
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Mulčování jako alternativa při regulaci plevelů
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 145196 ; Vydáno : 2.7. 2019 ; Autor : Lenka Brožková
Informace Agromanual
Mulčování neboli pokrývání povrchu půdy rozprostřením organické hmoty, folie nebo jiného materiálu lze velmi efektivně používat převážně v širokořádkových plodinách a v zelenině, kde jsou herbicidní možnosti regulace plevelů omezené. Jako příklady lze uvést salát, který je velmi citlivý k herbicidům, a kvůli úzkému sponu pěstování je obtížnější jeho plečkování. Nebo kedlubny s krátkou vegetační dobou mohou být ohroženy kontaminací rezidui použitých půdních herbicidů.
Pozitiva mulčování
Výhodou mulčování je také fakt, že rostlina není stresována herbicidem a nehrozí její kontaminace rezidui herbicidů. Mulčováním, kromě dobré regulační schopnosti na plevele, může být i dosaženo lepších vláhových poměrů v půdě. Pro zeleninu, která je náročná na dostatek vody v půdě, může toto zlepšení vést k výraznému zvýšení výnosu a především jeho kvality. Rostliny také v mulči lépe zakořeňují a bývají i lépe chráněny před možným poškozením nízkými teplotami. V neposlední řadě mulčování eliminuje ohrožení větrnou i vodní erozí a může hrát důležitou roli v integrovaném pěstování plodin.
Negativa mulčování
Na druhou stranu je při použití mulčovacích materiálů nutné počítat s problémy s výživou, která musí být provedena do zásoby, či formou hnojivé závlahy v průběhu vegetace, čímž se opět mohou zvýšit náklady produkce.Pokud mulčování může ovlivňovat vláhové podmínky v půdě, může mít také vliv na vlhkost v porostu, což se může následně projevit vyšším napadením houbovými chorobami hlavně v případech, kdy zůstávají dlouho ovlhčeny listy rostlin po dešti nebo závlaze. Tento vyšší výskyt patogenů může být i podpořen biologicky degradovatelným mulčem, který jako rychle se rozkládající organická hmota přispívá k jejich šíření.
Některé mulče se však v průběhu vegetace mohou rozkládat nebo může dojít k poškození folií povětrnostními vlivy, avšak nedochází k negativnímu vlivu na plodiny a nesnižují se ani ostatní pozitivní efekty mulčování. Později porosty plodin bývají již zapojeny a jsou již schopné konkurovat plevelům.
Rozdělení mulčů
Jako mulč lze použít celou řadu různých umělých a biologicky degradovatelných (rozložitelných) materiálů nebo dokonce i rostlinný materiál z pěstovaných plodin.
umělých materiálů se nejčastěji používají polyethylenové fólie nebo zahradnické textilie, které se však po sklizni musí z pozemku odstranit, což zvyšuje náklady na pěstování a jednorázové použití PE folie je také nešetrné k životnímu prostředí. Avšak například v sadech tyto folie či textilie mohou spolehlivě vydržet několik let. Další výhodou je, že PE folií i netkaných textilií existuje několik druhů (dle barvy, světelné propustnosti, hmotnosti, atd.) a je možné si vybrat podle specifických nároků.
rozložitelných materiálů lze používat například slámu, dřevěné piliny, štěpku, kůru, posečenou trávu, papírové materiály či takzvané biofolie. Oproti umělým mulčům je cena jejich použití nižší, a také se tyto materiály dají po sklizni bez problému zapravit do půdy, kde mohou napomáhat ke zlepšení její struktury a obsahu organické hmoty. Dokonce v některých pokusech vyšlo, že sláma nebo posečená tráva plní v mulčování funkce folií, a také vytváří příznivější mikroklima v porostu. Například posečená tráva ze sadů bývá hojně používána u ovocných stromků a keřů, kterým napomáhá udržovat mělký kořenový systém v optimální teplotě a vlhkosti.
Rostlinný mulč bývá nejčastěji vytvářen z jeteloviny (jetel plazivý - Trifolium repens L., jetel luční - Trifolium pratense L., vikev huňatá - Vicia villosa), pícniny (jílek vytrvalý - Lolium perenne L.) nebo obilniny (žito seté - Secale cereale L.), které se nechají vyrůst do požadované velikosti a následně jsou posekány a ponechány na půdě, do které je vysázena nebo vyseta následná pěstovaná plodina. Rostlinný mulč chrání půdu před vysycháním a erozí, omezuje zhutnění půdy a zlepšuje strukturu půdy. Může být také zdrojem dobře postupně uvolňovaných a dobře dostupných živin. Základními požadavky na plodiny rostlinného mulče jsou rychlé vzcházení a pokrytí povrchu půdy, vyšší vzrůst rostlin a dobrá osvojovací schopnost vody a živiny. Zbytky rostlinného mulče je také možné po sklizni plodiny zaorat.
Výsledky testování různých mulčovacích materiálů
Na pozemcích České zemědělské univerzity v Praze proběhl v letech 2015 a 2016 pokus zaměřený na sledování vlivu mulčovacích materiálů na druhové spektrum a hmotnost plevelů v porostech ledového salátu a kedluben. Jako umělý mulč byla použita černá PE folie a černá netkaná textilie. Z biologicky degradovatelných materiálů byla použita pšeničná sláma a papírový mulč EcoCover. Tyto varianty byly porovnány s herbicidně ošetřenou variantou (Stomp 400 SC v dávce 2,0 l/ha) a neošetřenou kontrolou. V průběhu pokusu byl sledován vliv mulče na výskyt merlíku bílého (CHEAL), ježatky kuří nohy (ECHCG), lilku leskloplodého (SOLPH), bažanky roční (MERAN), laskavce ohnutého (AMARE), kokošky pastuší tobolky (CAPBP) a penízku rolního (THLAR).
Ze získaných výsledků, je zřejmé, že všechny testované mulčovací materiály statisticky průkazně snížily zaplevelení v porostech ledového salátu a kedluben (graf 1 a 2). Po zpracování dat byl zjištěn statisticky významný rozdílný vliv na hodnocené plevelné druhy v porostech ledového salátu a kedluben (tab. 1 a 2).
Graf 1: Celková hmotnost plevelů v salátu (g/m2)
Graf 1: Celková hmotnost plevelů v salátu (g/m2)
Graf 2: Celková hmotnost plevelů v kedlubnách (g/m2)
Graf 2: Celková hmotnost plevelů v kedlubnách (g/m2)
Tab. 1: Hmotnost plevelů v porostu salátu
Varianta
Hmotnost plevelů (g/m2)
merlík bílý
ježatka
kuří noha
lilek
leskloplodý
bažanka
roční
laskavec ohnutý
kokoška pastuší tobolka
penízek
rolní
PE folie
14,14 a
0,07 a
4,37 a
2,23 a
0,46 a
0,35 a
0,13 a
Pšeničná sláma
198,64 ab
0 a
11,64 a
9,1 ab
0,62 a
2,96 a
31,63 ab
Netkanná textilie
1,64 a
0 a
0,09 a
0 a
0 a
0,14 a
0 a
Papír - EcoCover
6,85 a
0 a
0,33 a
1,03 a
0,06 a
0 a
0,15 a
Stomp
39,76 a
0,43 ab
7,41 a
3,69 a
1,47 a
0 a
21,34 ab
Neošetřeno
581,17 b
2,29 b
29,57 b
21,65 ab
0,62 a
50,3 b
60,59 b
Statisticky významné rozdíly (P < 0,05) jsou ve sloupcích označeny rozdílnými písmeny (HSD test)
Tab. 2: Hmotnost plevelů v porostu kedluben
Varianta
Hmotnost plevelů (g/m2)
merlík bílý
ježatka
kuří noha
lilek
leskloplodý
bažanka
roční
laskavec
ohnutý
kokoška pastuší tobolka
penízek
rolní
PE folie
2,37 a
0,1 a
2,27 ab
0,49 a
0,04 a
0,19 a
1,01 a
Pšeničná sláma
36,02 a
0,29 a
4,59 ab
2,99 ab
0,07 a
0,43 a
2,4 a
Netkanná textilie
0,13 a
0,01 a
0,01 a
0,08 a
0 a
0 a
0,01 a
Papír - EcoCover
1,46 a
0 a
0,12 a
0,25 a
0 a
0,14 a
3,18 a
Stomp
2,02 a
0,06 a
1,2 ab
0,92 ab
0,16 a
1,46 a
1,75 a
Neošetřeno
164,75 b
1,1 b
7,34 b
5,28 a
0,66 b
2,95 a
8,36 a
Statisticky významné rozdíly (P < 0,05) jsou ve sloupcích označeny rozdílnými písmeny (HSD test)
Výsledky - mulčování salátu
Všechny zkoumané mulčovací materiály statisticky průkazně snížily zaplevelení v porostu ledového salátu oproti neošetřené kontrole. Dokonce byl zjištěn rozdílný vliv mulčovacích materiálů na některé plevelné druhy (merlík bílý, bažanka roční a penízek rolní). Nejproblematičtějším plevelným druhem na všech variantách byl merlík bílý, což lze vysvětlit jeho dominancí na pokusném pozemku. Mulčování černou PE folií nejméně ovlivnilo druhovou diverzitu plevelů při zachování dostatečného účinku na plevele (celková hmotnost biomasy plevelů - 21,75 g/m2). Na variantě ošetřené herbicidem Stomp 400 SC a variantě mulčované pšeničnou slámou se druhové spektrum plevelů snížilo, přičemž celkové zaplevelení bylo poměrně vysoké. Nejnižší zaplevelení bylo pozorováno na variantě mulčované netkanou textilií, u které bylo zaznamenáno nejméně plevelných druhů i nejnižší hmotnost biomasy plevelů (1,87 g/m2).
Z výsledků vyplývá, že mulčováním ledového salátu PE folií lze omezit zaplevelení lépe než herbicidním ošetřením při zachování druhové diverzity plevelů. Pšeničná sláma a papírový mulč prokázali podobný regulační efekt na plevele jako herbicid Stomp 400 SC, a proto je lze doporučit do systému integrované ochrany rostlin jako biodegradovatelné mulče, které lze po sklizni snadno zapravit do půdy.
Výsledky - mulčování kedluben
I v porostech kedluben všechny zkoumané mulčovací materiály statisticky průkazně snížily zaplevelení oproti neošetřené kontrole. Rozdílný vliv mulčovacích materiálů na plevelné druhy nebyl však tak výrazný jako v porostech salátu, i když byl u některých plevelů pozorován (lilek leskloplodý a bažanka roční). Merlík bílý opět na variantách dominoval, ale například netkanou textilií nebo papírovou folií EcoCover byl potlačen více než při použití konvenčního herbicidu Stomp 400 SC. Černá PE fólie opět nejméně ovlivnila druhové spektrum plevelů při zachování dostatečného účinku na plevele (celková hmotnost biomasy plevelů - 6,47 g/m2). Na variantě mulčované netkanou textilií a variantě mulčované papírovým materiálem EcoCover se počet druhů plevelů v porostu kedluben snížil, přičemž i celkové zaplevelení bylo nejnižší (0,24 a 5,15 g/m2). Pšeničná sláma prokázala v porostu kedlubnů nejnižší regulační efekt na plevele (46,79 g/m2) a ani druhové spektrum plevelů nebylo nijak ovlivněno.
Závěr
Mulčování jako alternativní řešení regulace plevelů v plodinách dosahuje ve většině případů lepších výsledků než konvenčně používaný herbicid. Avšak je potřeba zvolit vhodný materiál, protože následné odklízení folií po sklizni je časově a finančně náročné a zvyšují se tím i vstupy na pozemek. Vhodnější je používat rozložitelné mulče, které najdou uplatnění především v ekologickém systému produkce. V konvenční a integrované produkci má mulčování technický a ekonomický význam hlavně na malých pozemcích. Nejpřínosnější je využívání mulčů pro zahrádkáře, kteří následně nemusejí pozemek ručně plít nebo používat herbicid a pomáhá jim také lépe hospodařit se závlahovou vodou.
Kedlubny pěstované ve slaměném mulči
Kedlubny pěstované ve slaměném mulči
Plevel si dokáže najít prostor, i když je pozemek nakryt PE folií
Plevel si dokáže najít prostor, i když je pozemek nakryt PE folií

Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc červenec 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Dnešní články
Rezidua herbicidů v zelenině a možnosti jejich eliminace
Je nežádoucí úlet postřiku nebezpečný?
Výsledky pokusů s přípravky proti mandelince bramborové v roce 2018
Regulace, stimulace a fungicidní ochrana pšenice ve variabilních podmínkách
Choroby ozimnej repky v premenlivých podmienkach a odporúčania pre prax
Pěstování kukuřice s podplodinami a její stimulace v suchých ročníkách
Zpráva o trhu vajec
Důležitost plošného monitoringu nejen u rezistence
Ochrana porostů luskovin proti nežádoucímu zaplevelení
Mulčování jako alternativa při regulaci plevelů

Nejčtenější články
Selen: základní živina pro zvířata a lidi
Učinnější rozmetání hnojiv
Mortalita selat zalehnutím prasnicemi
Porovnání welfare mezi druhy zvířat
Pšenice tolerantní k suchu
Trendy v zemědělské technice - RV
Cílené dávky proteinu snižují náklady na krmení
Postřikovače na výstavě Cereals 2006
Jak naleznete vhodné energetické rostliny pro svůj pěstební region
Zlepšit polní hygienu

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP