IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Rostlinná výroba
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 6215

Web informace
Dnes : ne - 15.9.2019
Svátek má : Jolana
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Invazní plevele
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 145009 ; Vydáno : 7.6. 2019 ; Autor : Lenka Brožková
Informace Agromanual

Invazní plevele (1)

Ing. Josef Holec, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze

Na našem území se vyskytuje přibližně 350 druhů polních plevelů. Jen část z nich (30 %) je u nás původní, ostatní k nám byly zavlečeny.

původním druhům se z polních plevelů řadí například svízel přítula (Galium aparine), pýr plazivý (Elytrigia repens), violka rolní (Viola arvensis), ptačinec prostřední - žabinec (Stellaria media), lipnice roční (Poa annua), merlík bílý (Chenopodium album) nebo rdesno blešník (Persicaria lapathifolia).  Jestliže je tedy 70 % druhů plevelů u nás nepůvodních, znamená to, že podíváme-li se na plevelové společenstvo na orné půdě, vidíme především druhy, které v minulosti prodělaly úspěšnou invazi na naše pole.

Řada z těchto nepůvodních druhů se k nám dostala již v počátcích zemědělství, první zemědělci si je přinesli na nová území jako příměs v osivu, další druhy se k nim pak postupně přidávaly v následujících obdobích. Právě v souvislosti s příchodem zemědělství se na našem území poprvé objevily i mnohé další plevele, jako koukol polní (Agrostemma githago), tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium), kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), penízek rolní (Thlaspi arvense), zemědým lékařský (Fumaria officinalis), hluchavka nachová (Lamium purpureum), mák vlčí (Papaver rhoeas), hořčice polní (Sinapis arvensis), ředkev ohnice (Raphanus raphanistrum), lilek černý (Solanum nigrum) či svlačec rolní (Convolvulus arvensis). V době bronzové se k nim přidal hlaváček letní (Adonis aestivalis), oves hluchý (Avena fatua), chrpa polní (Centaurea cyanus), bažanka roční (Mercurialis annua) a lopuchy (Arctium sp. div.), v době železné hluchavka objímavá (Lamium amplexicaule) či úhorník mnohodílný (Descurainia sophia). Další druhy byly zavlékány na naše území ve středověku. Konkrétně se jednalo o heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum inodorum), mléč rolní (Sonchus arvensis) a drsný (S. asper), lociku kompasovou (Lactuca serriola) nebo rosičku krvavou (Digitaria sanguinalis).

Zatímco až do konce středověku označujeme tyto druhy jako tzv. archeofyty, druhy introdukované v novověku jsou označovány jako neofyty. Zde už bývají k dispozici podrobnější údaje o prvních doložených výskytech. Tak například roku 1750 byla u nás poprvé sbírána turanka kanadská (Conyza canadensis), v roce 1809 byl poprvé zaznamenán durman obecný (Datura stramonium) a rozrazil perský (Veronica persica), 1818 laskavec srstnatý (Amaranthus retroflexus), 1851 heřmánek terčovitý (Matricaria discoidea) a již roku 1853 laskavec zelenoklasý (Amaranthus powellii), který se ale začal šířit až kolem poloviny 20. století, podobně jako pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora), který byl u nás poprvé zaznamenán již roku 1867. V roce 1894 byl již nalezen mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti), ten se však jako polní plevel uplatňuje ve větší míře až v posledních desetiletích. To například plevelné formy prosa setého (Panicum miliaceum), které se na území ČR poprvé vyskytly v roce 1975, se postupně intenzivně šíří již od osmdesátých let.

Způsoby zavlékání

K zavlékání nových druhů na ornou půdu dochází neustále, ne každá nově zavlečená rostlina se ale nakonec stane významným plevelem. Jen přibližně desetina z nově zavlečených druhů je schopna se trvaleji uchytit a z nich opět jen desetina se nakonec opravdu významněji šíří.

K hlavním zdrojům nových druhů patří osivo. Je prakticky nemožné vyprodukovat větší množství osiva zcela bez příměsí semen a plodů plevelů, při setí se tato semena dostanou na pozemek a část z nich může patřit druhům, které se v dané oblasti dosud nevyskytují. Tímto způsobem došlo například k zavlečení plevelné řepy, která se v osivu cukrovky začala vyskytovat až poté, co bylo semenářství této plodiny přeneseno do jižní Evropy, kde se plané a plevelné formy řepy přirozeně vyskytují. Šíření osivem má pro invazní druhy obrovskou výhodu - na rozdíl od ostatních způsobů šíření (doprava, dovoz zemědělských produktů k dalšímu zpracování) se dostanou přímo na pole a do porostu plodiny, ve které se jako plevele mohou uplatnit. Šance na úspěšné uchycení je zde tedy mnohem vyšší.

Dalším významným zdrojem nových druhů plevelů je dovoz zemědělských produktů. Tyto plevelné druhy se u nás poprvé objeví v místech, kde dochází k překládce zboží anebo jeho zpracování. Typickým místem jejich výskytu jsou pak nádraží, přístavy, objekty zpracovatelských závodů. Z těchto stanovišť se pak dále šíří dopravou nebo i přirozenými způsoby na blízkou ornou půdu. To je případ ambrozie peřenolisté (Ambrosia artemisiifolia), pouvy řepňolisté (Iva xanthiifolia), plevelné slunečnice a dalších.

Samotná doprava (železniční, silniční) je velmi efektivním způsobem šíření rostlin do nových oblastí. V našich podmínkách to můžeme velmi dobře pozorovat na příkladu rostlin, které se v současné době rychle rozšiřují podél dálnic. Nejzdařilejším příkladem je aktuální invaze lebedy různosemenné (Atriplex micrantha). Tento druh byl u nás již v minulosti několikrát nalezen, vždy se ale jednalo o ojedinělý výskyt, který byl jen dočasného charakteru. Mezi tím se ale lebeda různosemenná rozšířila v okolních zemích (především Německo, Rakousko) a z nich se po dálnicích dostala na naše území. Vzhledem ke své podobnosti s dalšími druhy lebed a obtížné kontrole obsazovaných stanovišť (především středový pás dálnic, kde je obtížné provádět pozorování), unikly počátky této invaze pozornosti. V roce 2014 byly publikovány údaje o jejím již častém výskytu na Moravě a ve Slezsku, v následujícím roce bylo zjištěno, že se již vyskytuje na mnoha místech i ve středních Čechách, od té doby se její výskyt znásobil a dnes patří k nejhojnějším druhům podél dálnic, kde mnohdy vytváří husté porosty několik kilometrů dlouhé. Vzhledem k tomuto silnému výskytu na dálnicích se začala šířit i na navazující části komunikací nižších tříd, kde roste u krajnic a v příkopech, byly již zaznamenány i výskyty na orné půdě (porost cukrovky). Kromě této lebedy, která se vymyká rychlostí, s jakou se u nás rozšířila, se podél dálnic v současnosti šíří i další invazní druhy rostlin, jako je starček úzkolistý (Senecio inaequidens), bytel metlatý (Kochia scoparia), oman smradlavý (Dittrichia graveolens).

Invaze plevelů na ornou půdu

V průběhu 20. století mohli zemědělci zaznamenat několik invazí na ornou půdu, které významně pozměnily plevelné spektrum.

Již v prvních desetiletích se na polích rozšířil starček jarní (Senecio vernalis). V letech po první světové válce bylo jeho šíření na orné půdě velmi rychlé, zapleveloval především pícniny a obilniny, později ale z ne zcela jasných důvodů opět vymizel a dnes se s ním můžeme setkat vcelku ojediněle v teplejších oblastech jako s plevelem v prořídlých porostech vojtěšky.

Ve 40. a 50. letech se invazivně rozšířily pěťoury - z nich pěťour maloúborný (Galinsoga parviflora) dříve, pěťour srstnatý (G. quadriradiata) později a dosud jeho šíření pokračuje, neboť zatím neobsadil všechny vhodné oblasti. Velmi rychle se z těchto dvou nových druhů staly jedny z nejvýznamnějších plevelů v zelenině a v domácích zahradách.

V podobné době se začal intenzivněji šířit i laskavec zelenoklasý (Amaranthus powelii).

V polovině osmdesátých let začala úspěšná invaze plevelné řepy, ve stejné době se na jižní Moravě rozšířilo plevelné proso seté.

Na přelomu 20. a 21. století se na našich polích začal objevovat mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti), který se rychle stal obtížným plevelem v cukrovce.

V současné době sledujeme počátek šíření ambrozie na orné půdě, především v oblasti středního Polabí a jižní Moravy. Vzhledem k tomu, o jak agresivní plevel se jedná, může v budoucnu silně ovlivnit způsoby regulace plevelů v širokořádkových plodinách.

Význam invazních plevelů

Význam invazních plevelů spočívá především v tom, že často odolávají používaným způsobům ochrany porostů plodin proti zaplevelení. Kvůli tomu se mohou na pozemcích rychle rozšířit a následně komplikují herbicidní ochranu a vynucují si její změny, často pak bývá ošetření proti plevelům výrazně dražší oproti pozemkům, na kterých se daný invazní druh dosud nevyskytuje. Nejvýhodnější je, pokud se nám je podaří z pozemku odstranit již v počátcích jejich výskytu, kdy je nutné zničit všechny jedince a zabránit jejich vysemenění, tak, aby nedošlo k vytvoření vysoké zásoby semen v půdě. V této fázi se vyplatí ruční pletí, kdy je dosud menší počet rostlin možné vyhledat a po vytržení odnést mimo pozemek, aby nedošlo k případnému dozrání semen.

Jestliže se jednou na pozemku daný druh rozmnoží, už se ho obvykle nikdy nepodaří odstranit přímými zásahy chemickými ani mechanickými - ani nákladné ruční pletí již není dostatečně účinné, z velkého množství rostlin vždy část přežije zásah a další vzejdou z půdní zásoby. V takovýchto případech je nezbytné změnit osevní postup a zcela vynechat pěstování těch plodin, ve kterých se daný invazní druh může uplatnit. Toto je potřeba dodržovat po dostatečně dlouhou dobu, aby došlo k odumření zásoby semen v půdě a druh se mohl na pozemku objevit pouze v důsledku nového zavlečení. V některých případech ale ani tento výrazný zásah nepomáhá, neboť například semena mračňáku mohou v půdě přežívat až půl století a stále si uchovávat dobrou klíčivost.

Úspěšná invaze heřmánkovce nevonného na našem území proběhla již ve středověku
Úspěšná invaze heřmánkovce nevonného na našem území proběhla již ve středověku

Pěťour srstnatý pochází z Jižní Ameriky a u nás se začal šířit v polovině 20. století
Pěťour srstnatý pochází z Jižní Ameriky a u nás se začal šířit v polovině 20. století

Lebeda různosemenná se během posledních 5 let stihla rozšířit podél většiny našich dálnic
Lebeda různosemenná se během posledních 5 let stihla rozšířit podél většiny našich dálnic

Od poloviny 80. let se v porostech cukrovky v ČR šíří plevelná řepa
Od poloviny 80. let se v porostech cukrovky v ČR šíří plevelná řepa

Ambrozie peřenolistá se u nás dlouho vyskytovala především v prostoru železničních nádraží, v současnosti se v teplejších oblastech již vyskytuje i na orné půdě
Ambrozie peřenolistá se u nás dlouho vyskytovala především v prostoru železničních nádraží, v současnosti se v teplejších oblastech již vyskytuje i na orné půdě

Mračňák Theophrastův se rozšířil až počátkem 21. století
Mračňák Theophrastův se rozšířil až počátkem 21. století


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc září 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnešní články
Choroby obilnin - Rzivost obilnin
Nukleový chov přeštického černostrakatého prasete v Kostelci nad Orlicí
JAKÁ BYLA ZISKOVOST CHOVU KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V ČR?
Změny v rezistenci mandelinky bramborové vůči insekticidům
VÝVOJ A PERSPEKTIVY VÝROBY MLÉKA VE SVĚTĚ
Oves hluchý - významný plevel nejen jarních obilnin
Choroby obilnin (12) - Rzivost obilnin (2.)
Rezidua herbicidů v zelenině a možnosti jejich eliminace
Je nežádoucí úlet postřiku nebezpečný?
Výsledky pokusů s přípravky proti mandelince bramborové v roce 2018

Nejčtenější články
Selen: základní živina pro zvířata a lidi
Učinnější rozmetání hnojiv
Mortalita selat zalehnutím prasnicemi
Porovnání welfare mezi druhy zvířat
Pšenice tolerantní k suchu
Trendy v zemědělské technice - RV
Cílené dávky proteinu snižují náklady na krmení
Postřikovače na výstavě Cereals 2006
Jak naleznete vhodné energetické rostliny pro svůj pěstební region
Zlepšit polní hygienu

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP