IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Rostlinná výroba
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 6025

Web informace
Dnes : ne - 18.8.2019
Svátek má : Helena
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Cílená zonální aplikace organických kapalných hnojiv
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 143962 ; Vydáno : 22.1. 2019 ; Autor : Lenka Brožková
Informace - Agromanual

Způsoby aplikace organických kapalných hnojiv na orné půdě jsou stále diskutovanou otázkou. Kromě otázky optimalizace termínů aplikace a dávek kapalných organických hnojiv v rámci pěstebních systémů jsou hledány nové technické a technologické možnosti zapravení kapalných organických hnojiv do půdy.

Důvodů vedoucích k vývoji nových způsobů aplikace a zapravení organických kapalných hnojiv do půdy je značná řada. Primárně se jedná o omezení ztrát amoniaku do ovzduší, zejména při povrchových aplikacích s následným zapravením do půdy, omezení poškození půdní struktury v důsledku nadměrného provlhčení půdy tekutou frakcí hnojiv a působení jednomocných kationtů. Dalším důvodem je problematické rovnoměrné uložení pevné a kapalné frakce hnojiva v půdním profilu při jednotlivých způsobech jeho zapravení a zajištění kvalitního hlubšího zapravení hnojiv i na těžších půdách, kde je omezeno použití injektážní aplikace.

Možné způsoby aplikace

Zpracování půdy po předchozí plošné aplikaci hnojiva hadicovými aplikátory, či hadicovými aplikátory s rýhovači, je mnohdy spojeno s nadměrným provlhčením, až zkašovatěním, horní vrstvy půdy. Tato skutečnost snižuje drobení mokré půdy a její rovnoměrné zapravení do půdního profilu. Jednoznačně opomíjenou skutečností je, že tlak pracovních nástrojů kypřičů na mokrou půdu ještě zvyšuje riziko poškození půdní struktury. Přejezdy tažných prostředků po výrazně provlhčené půdě následkem překročení její retenční kapacity přispívají zásadním způsobem nejen k poškození půdní struktury v místě trajektorií kol, ale také ke vzniku technogenního zhutnění.

U systémů aplikace se současným částečným (aplikace k rovným šikmo postaveným talířům) či plným (mělké a hlubší kypření) zapravením hnojiv do půdy může rovněž docházet ke zpracování nadměrně vlhké půdy v místě aplikace hnojiv a k tvorbě utužení půdy v místě přechodu kypřené a nezpracované půdy. Injektážní podpovrchová aplikace je spojena s riziky uzavření hnojiva do aplikační rýhy v důsledku zhutnění půdy jejích stěn. To snižuje infiltraci tekuté frakce z rýhy do půdního profilu a vede ke vzniku dutého kanálu v půdním profilu. Injektážní aplikace při pásovém zpracování půdy na těžších půdách je spojena s možností vytékání hnojiva k půdnímu povrchu rýhou po slupici radlice, či s jeho odtokem aplikační rýhou do nižších částí pozemku.

Rozložení kapalné a pevné frakce hnojiva v půdním profilu s velkou pravděpodobností zásadním způsobem ovlivňuje efektivitu využití hnojiv rostlinami, včetně procesů jejich pohybu v půdním profilu a vznik případných negativních rizik spojených s aplikací těchto hnojiv na půdu a rostliny. Problematika vlivu aplikace na primární rozložení hnojiva v půdním profilu ve vztahu k výše uvedeným faktorům, včetně ekologických rizik, nebyla dle dosavadních dostupných informací podrobně sledována.

Graf 1: Princip cílené zonální aplikace organických kapalných hnojiv do půdy
Graf 1 Obr. 1: Princip cílené zonální aplikace organických kapalných hnojiv do půdy

Graf 2: Hodnoty penetračního odporu půdy v závislosti na šířce kypřicího dláta (50 a 80 mm, rozteč rýh 0,45 m)
Graf 2: Hodnoty penetračního odporu půdy v závislosti na šířce kypřicího dláta (50 a 80 mm, rozteč rýh 0,45 m)

Cílená zonální aplikace

Na základě výše uvedených skutečností byl v rámci spolupráce České zemědělské univerzity v Praze, firmy Farmet, a.s., a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. vyvinut systém cílené zonální aplikace kapalných organických hnojiv do půdy, jehož cílem je eliminace negativních vlivů spojených s aplikací těchto hnojiv na půdu a rostliny, včetně snížení ekologických rizik.

Principem technologie je tvorba širších infiltračních rýh s vyšším podílem makropórů na základě tvorby hrubší struktury půdních agregátů v rýze. Makropóry zajišťují optimální podmínky pro infiltraci kapalné frakce do půdy, která je mnohdy omezena nejen bobtnáním či rozpadem půdních agregátů, ale i v důsledku ucpání mikropórů částicemi pevné frakce (obr. 1). Část zeminy je při tvorbě infiltrační rýhy vynášena na povrch půdy, čímž mezi rýhami vznikají hrůbky kypré zeminy, kterou je povrch infiltrační rýhy po infiltraci hnojiva následně zahrnut. Soustředný tok hnojiva do středu infiltrační rýhy vede k cílené infiltraci hnojiva do půdy a minimalizuje velikost plochy povrchu půdy kontaminovanou hnojivem. Čím menší je šíře pásu hnojivem kontaminované horní vrstvy půdy, tím jednodušší je zakrytí povrchu infiltrační zóny půdou z hrůbku. Při zahrnutí povrchu infiltrační rýhy suchou půdou z meziřádku nedochází k manipulaci s mokrou půdou. Rozteč středů infiltračních rýh se z hlediska optimální tvorby hrůbků zeminy může pohybovat od 0,35 do 0,75 m.

Technologie je využitelná jako jedno- a dvoufázový proces. Při jednofázovém procesu dochází k tvorbě infiltračních rýh přímo při aplikaci hnojiv a zároveň je provedeno zahrnutí. Druhou možností je provedení infiltračních rýh před aplikací hnojiv. Aplikace hnojiv a zahrnutí rýh jsou poté provedeny jako samostatná pracovní operace. Při dvoufázové technologii lze pro tvorbu infiltračních zón využít rýhovače o větším záběru a rýhování může zároveň nahradit pracovní operaci zpracování půdy (podmítku, kypření apod.). Rýhování lze provést s časovým předstihem před aplikací. Za vlhka dojde po rýhování rovněž k rychlejšímu vysychání půdy, čímž se zvyšuje retenční kapacita půdy. Aplikace se následně provede modifikovanými hadicovými aplikátory s větším záběrem. Nenakypřená půda mezi infiltračními zónami zvyšuje únosnost půdy pro aplikační techniku při dvoufázovém postupu.

Cílené zonální ukládání hnojiva do širokého profilu infiltrační rýhy umožňuje i cílené zakládání porostů plodin vysévaných do širších řádků. Jednou z možností je následný výsev do infiltrační zóny nebo mezi ně.

V rámci ověřování technologických postupů byl sledován vliv rozdílných pracovních nástrojů na intenzitu nakypření půdy v infiltračních zónách. Obrázek 2 dokumentuje hodnoty penetračního odporu na pozemku po provedení infiltračních rýh. Při tvorbě rýh je nutné eliminovat utužení a umáznutí stěn a dna infiltrační rýhy z důvodu zajištění infiltrace kapalné frakce do okolní půdy. Vyšší tvorba nekapilárních pórů a hrubší struktury snižuje riziko ucpání jemných pórů pevnou frakcí, zvyšuje rychlost infiltrace a větší půdní agregáty jsou odolnější vůči rozplavení. Při analýze velikosti částic pevné frakce u prasečí kejdy byl potvrzen především značný výskyt pevných částí, většinou organické povahy, které rozměrově spadají do kategorie o velikosti 0,01–0,0002 mm (obr. 3). Toto velikostní rozmezí odpovídá v průměru pórům, které zajišťují nejen vzlínání vody, ale podílejí se na zajištění využitelné vody pro rostliny.

Na základě metody modré infiltrace byla hodnocena infiltrační schopnost půdy v infiltrační rýze a následně i proces rozptylu kapaliny v půdním profilu. Obrázek 4 dokumentuje rozptyl kapaliny v infiltrační rýze 30 minut po aplikaci při dávce 30 a 60 m3/ha. Infiltrační proces a rozptyl hnojiva v půdním profilu je zásadním způsobem ovlivněn nastavením úhlu, pod kterým kapalina dopadá na povrch půdy a šířkou profilu proudící kapaliny. Ve srovnání s aplikací na povrch půdy dochází při aplikaci do infiltrační rýhy k menšímu pokrytí povrchu půdy hnojivem a k lepší infiltraci (obr. 5).

Obr. 1: Mikroskopické snímky prasečí kejdy, velikost rámečku je 0,05 × 0,05 mm
Obr. 1: Mikroskopické snímky prasečí kejdy, velikost rámečku je 0,05 × 0,05 mm

Obr. 2: Rozptyl kapaliny v infiltrační rýze 30 minut po aplikaci při dávce 30 a 60 m3/ha  (šířka dláta 50 mm, rozteč rýh 0,45 m)
Obr. 2: Rozptyl kapaliny v infiltrační rýze 30 minut po aplikaci při dávce 30 a 60 m3/ha (šířka dláta 50 mm, rozteč rýh 0,45 m)

Obr. 3: Rozptyl kapaliny na povrchu půdy při aplikaci na povrch a do infiltrační rýhy (dávka 30 m3/ha)
Obr. 3: Rozptyl kapaliny na povrchu půdy při aplikaci na povrch a do infiltrační rýhy (dávka 30 m3/ha)

Obr. 4: Stav pozemku po provedení tvorby infiltračních rýh a stav povrchu infiltrační rýhy přímo po aplikaci prasečí kejdy (45 m3/ha)
Obr. 4: Stav pozemku po provedení tvorby infiltračních rýh a stav povrchu infiltrační rýhy přímo po aplikaci prasečí kejdy (45 m3/ha)

Ověření v polních podmínkách

Správnost teoretických předpokladů a modelových měření potvrdilo ověřování technologie v polních podmínkách. Obrázek 6 dokumentuje stav pozemku po provedení tvorby infiltračních rýh. To proběhlo na pozemku s dříve provedenou podmítkou, kde předplodinou byla obilnina. Rozteč rýh činila 0,5 m a hloubka kypření při jejich vytvoření byla 0,2 m. Tvorba rýh byla provedena na dlouhodobě jen mělce zpracovávaném pozemku. Při uplatnění technologie na pozemcích s absencí orby, či hlubšího kypření přispívá tvorba rýh i k narušení mnohdy nadměrně utužené přechodové vrstvy mezi kypřenou a nezpracovávanou vrstvou půdy. Na obrázku 6 je zdokumentován rovněž aktuální stav povrchu infiltrační rýhy přímo po aplikaci prasečí kejdy, jejíž dávka činila 45 m3/ha. Rychlost infiltrace dokumentuje fotografie znázorňující stav povrchu infiltrační rýhy 10 min po aplikaci. Množství vyhrnuté půdy mezi rýhami zcela dostačovalo pro zakrytí povrchu infiltračních rýh.

Souhrn

Technologie cílené aplikace kapalných organických hnojiv do půdy zajišťují dobrou infiltraci hnojiva do kypřené rýhy a následné vytvoření širšího hnojivového depa v půdním profilu. Na základě doposud provedených experimentů je při dvoufázovém postupu a v případech nižší rozteče aplikačních rýh vhodné vynechat aplikaci hnojiv do rýh přejetých koly tažného prostředku a aplikátoru z důvodu omezení infiltrace a kumulace hnojiv v horní vrstvě půdy. Při vyšších roztečích je potřebné kolejové stopy směřovat mezi rýhy.

Technologie samozřejmě vyžaduje použití navigačních systémů.

Práce vznikla v rámci projektu TH02010706 a projektu EIP 16/003/1611a/120/000095.

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.1, Ing. Petr Zábranský, Ph.D.1, Ing. Michaela Škeříková1, Ing. Lubomír Mrázek2, Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.1, Ing. Stanislav Petrásek1, Ing. Pavel Hamouz, Ph.D. 1, Ing. Jiří Kunte3, Ing. Pavel Procházka, Ph.D.1

1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2ZEMASPOL s.r.o., 3Selgen, a.s.

foto©: 1 - P. Hanáček, 5 - V. Brant


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc srpen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dnešní články
Nukleový chov přeštického černostrakatého prasete v Kostelci nad Orlicí
JAKÁ BYLA ZISKOVOST CHOVU KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V ČR?
Změny v rezistenci mandelinky bramborové vůči insekticidům
VÝVOJ A PERSPEKTIVY VÝROBY MLÉKA VE SVĚTĚ
Oves hluchý - významný plevel nejen jarních obilnin
Choroby obilnin (12) - Rzivost obilnin (2.)
Rezidua herbicidů v zelenině a možnosti jejich eliminace
Je nežádoucí úlet postřiku nebezpečný?
Výsledky pokusů s přípravky proti mandelince bramborové v roce 2018
Regulace, stimulace a fungicidní ochrana pšenice ve variabilních podmínkách

Nejčtenější články
Selen: základní živina pro zvířata a lidi
Učinnější rozmetání hnojiv
Mortalita selat zalehnutím prasnicemi
Porovnání welfare mezi druhy zvířat
Pšenice tolerantní k suchu
Trendy v zemědělské technice - RV
Cílené dávky proteinu snižují náklady na krmení
Postřikovače na výstavě Cereals 2006
Jak naleznete vhodné energetické rostliny pro svůj pěstební region
Zlepšit polní hygienu

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP