IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
ekonomika
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 6215

Web informace
Dnes : ne - 15.9.2019
Svátek má : Jolana
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 145129 ; Vydáno : 23.6. 2019 ; Autor : Lenka Brožková
Informace KHK
Stane-li se zaměstnanci pracovní úraz, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu, která mu v důsledku tohoto pracovního úrazu vznikla.
Zaměstnavatel odpovídá pouze za škodu, která vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pracovním úrazem se podle § 271k ZP pro pracovněprávní vztahy rozumí takové poškození zdraví (nebo smrt zaměstnance), došlo-li k ní nezávisle na jeho vůli krátkodobým náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Co se rozumí plněním pracovních úkolů, upravuje § 273 ZP, a jaké úkony jsou v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů, vymezuje § 274 ZP. Zaměstnavatel je pro případ povinnosti nahradit zaměstnanci škodu, případně i nemajetkovou újmu, pojištěn, v současné době u České pojišťovny, a. s., nebo Kooperativy, pojišťovny, a. s. Pravidla tohoto pojištění, výše pojistného a povinnosti pojišťovny a zaměstnavatele při realizaci tohoto zákonného pojištění upravuje vyhláška č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z povolání jsou obecně obsaženy v § 105 ZP. Zaměstnavateli je ve vztahu k pracovním úrazům uložena řada povinností, mimo jiné je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, a to za účasti zaměstnance, pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje, případných svědků, a také za účasti odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě této povinnosti je zaměstnavatel povinen vést knihu úrazů. V ní je povinen vést evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena dočasná pracovní neschopnost, anebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny. V knize úrazů ale vede zaměstnavatel všechny úrazy bez ohledu na to, zda jsou pracovní či nikoliv.
Dále je zaměstnavatel povinen vyhotovit záznam o pracovním úrazu a vést dokumentaci o všech pracovních úrazech, kdy došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny nebo kdy došlo k úmrtí zaměstnance. Bližší ohledně formy a obsahu záznamu o pracovním úrazu a okruhu orgánů, kterým se povinně záznam o pracovním úrazu zasílá, upravuje nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Existenci pracovního úrazu a případně vznikající škody musí zaměstnanec prokázat zaměstnavateli, tj. zaměstnanec musí prokázat, že se mu stal pracovní úraz a že se mu stal při plnění pracovních úkolů. Prokázání je zpravidla „jednoduché", stane-li se pracovní úraz v přítomnosti jiných osob, může se jednat nejen o spoluzaměstnance či nadřízené zaměstnance, ale i o jiné osoby, které bezprostřední vztah k zaměstnavateli nemají. Například zákazník v obchodě, kde je pouze jeden prodavač, je svědkem toho, že na prodavače spadne zboží.
Problematičtější je prokazování v případech, kdy se zaměstnanci stane úraz bez přítomnosti jiných osob. Zaměstnanec musí v tom případě zaměstnavateli skutečnost, že se mu pracovní úraz stal, prokázat jinými důkazními prostředky.
Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, jsou-li splněny tři předpoklady. Těmi jsou existence pracovního úrazu, vznik škody a příčinná souvislost mezi pracovním úrazem a vznikem škody. Povinnost nahradit škodu při pracovních úrazech je objektivní odpovědností za výsledek, za poškození zdraví, k němuž došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel je odpovědný za škodu, i když zajistil všechny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz je objektivní bez ohledu na zavinění. Zaměstnavatel se ale odpovědnosti může zcela nebo zčásti zprostit (blíže § 270 ZP). K celkovému zproštění se povinnosti dochází v praxi zřídka, protože je možné pouze tehdy, pokud jedinou příčinou škody/nemajetkové újmy bylo zaviněné porušení předpisů či pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnancem, ačkoliv byl s nimi řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány. Druhým důvodem je opilost postiženého zaměstnance nebo zneužití jiných návykových látek, které bylo jedinou příčinou škody.
K částečnému zproštění se povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu dojde v případě, že nastaly shora uvedené skutečnosti, ale nebyly jedinou příčinou škody (příčin bylo více) anebo škoda vznikla v důsledku lehkomyslného jednání zaměstnance. V případě částečného zproštění se odpovědnosti je zpravidla stanoven poměr v procentech a tomuto poměru také odpovídá výše zaměstnanci poskytnuté náhrady. Např. při 50 % zproštění se odpovědnosti obdrží zaměstnanec na náhradě škody 50 % její výše. To se týká každého z druhu náhrad (náhrady za ztrátu na výdělku, bolestného atd.).
Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za:
  • ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti. Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z téhož důvodu jsou samostatná práva, která nepřísluší vedle sebe. Náhradu za ztrátu na výdělku je zaměstnavatel povinen vyplácet pravidelně jednou měsíčně, pokud nebyl dohodnut jiný způsob výplaty.
  • bolest a ztížení společenského uplatnění,
  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
  • věcnou škodu; zaměstnavatel není ale povinen nahradit zaměstnanci škodu na dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu, ani škodu, která vznikne na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro výkon práce, které použil bez jeho souhlasu. (§ 265 odst. 3 ZP).
 

Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc září 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnešní články
ENeschopenka bude spuštěna od 1. 1. 2020
Několik ohlédnutí za karenční dobou
Jak rozvázat pracovní poměr při neuspokojivých pracovních výsledcích zaměstnance?
Od 1. července se mění sazby pojistného
Prázdniny se blíží a co pojistné?
Na co pamatovat při zaměstnávání mladistvých
Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovním úrazem
Od 1. 7. 2019 se mění sazby pojistného
Informace k novelám zákona o DPH 2019 - kontrolní hlášení
Informace k novele zákona o DPH č. 80/2019 Sb.- Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Nejčtenější články
Nový zákon o nemocenském pojištění
GE MONEY BANK a financování zemědělských subjektů
Nejvýznamnější změny zákona o rezervách od 1. 1. 2006
Společné zdanění manželů
Daňové odpisy nehmotného majetku
Uplatňování odčitatelné položky transformačních nároků
Neplacením pojistného můžete přijít o důchod
Aplikace nového zákona o nemocenském pojištění v praxi
Drobní farmáři nemusí vést podvojné účetnictví
Kdo může být jednatelem?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP