IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
daně a účetnictví
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 20%
Počet hlasů : 4538

Web informace
Dnes : čt - 21.3.2019
Svátek má : Radek
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 142050 ; Vydáno : 1.3. 2018 ; Autor : Ing. Vladimír Šabata
Slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů

Slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů

V následujícím příspěvku se zaměříme na problematiku slev na dani a nabídneme Vám jejich podrobný přehled.

Poplatníkům – fyzickým osobám (uvedeným v § 2) se daň vypočtená podle § 16, popř. zvýšená o solidární zvýšení daně podle § 16a, případně snížená podle § 35, 35a nebo 35b, za zdaňovací období snižuje o:

Sleva na dani

Ročně

Měsíčně

a) Základní sleva

24 840 Kč

2 070

b) Sleva na manželku (manžela)

24 800 Kč při příjmu do 68 000 Kč

c) Základní sleva na invaliditu (I. a II. stupně)

2 520 Kč

210

d) Rozšířená sleva na invaliditu (III. stupně)

5 040 Kč

420

e) Sleva na držitele průkazu ZTP/P

16 140 Kč

1 345

f) Sleva na studenta

4 020 Kč

335

g) Za umístění dítěte

Max. do výše minimální mzdy

 

Ad a) Základní sleva

Základní slevu si mohou uplatnit v plné výši všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob. Poměrnou část slevy ve výši 1/12 za kalendářní měsíc (2 070 Kč) lze uplatnit u zaměstnavatele již při výpočtu měsíčních záloh na daň.

 

Ad b) Sleva na manželku (manžela)

Slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti může poplatník uplatnit, pokud manželka (manžel) nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li manželce (manželovi) přiznán nárok na průkaz mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek (na 49 680 Kč).

Od 1. 1. 2013 platilo, že slevu na manželku (manžela) si nemohl uplatnit poplatník, který měl příjmy podle § 7, případně § 9 ZDP (z podnikání a z pronájmu), a u těchto příjmů uplatnil výdaje procentním paušálem a součet dílčích základů, u kterých byl paušál uplatněn, byl vyšší než 50 % celkového základu daně (§ 35ca ZDP). Toto ustanovení platilo i pro poplatníky – zaměstnance, kteří měli rovněž příjmy ze závislé činnosti. § 35ca ZDP byl pro zdaňovací období roku 2017 zrušen. Pokud poplatník uplatní výdaje procentním paušálem ve výši stanovené novelou § 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 ZDP platnou pro rok 2017, může slevu na manželku (manžela) za rok 2017 uplatnit.

 

Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření (zákon č. 96/1993 Sb. a zákon č. 42/1994 Sb.),
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,

 

Příklad:

Manželka byla „na neschopence“ a poté pobírala peněžitou pomoc v mateřství, jiné příjmy neměla. Je možné uplatnit na ni slevu na dani, pokud nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství ve zdaňovacím období přesáhnou zákonný limit?

Pokud se jedná o výše uvedené příjmy, tj. nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství, nejedná se o příjem uvedený v § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, to znamená, že do vlastního příjmu manželky se tyto příjmy zahrnovat budou. Pokud však tyto příjmy nepřesáhnou zákonný limit, je možno slevu uplatnit.

 

Ad c) Základní sleva na invaliditu (I. a II. stupně)

Je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu, může uplatnit slevu na dani 2 520 Kč.

 

Ad d) Rozšířená sleva na invaliditu (III. stupně)

Slevu 5 040 Kč může uplatnit i poplatník,

 • kterému byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni.
 • kterému zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu.
 • který je podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní pro invaliditu třetího stupně.

 

Ad e) Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, může uplatnit slevu na dani ve výši 16 410 Kč. Sleva pro držitele průkazu ZTP/P se uplatní i v případě, že poplatník nepobírá invalidní důchod. Pokud poplatník ještě pobírá invalidní důchod, uplatní i výše uvedené slevy. Slevy se v tomto případě kumulují.

 

Ad f) Sleva na studenta

Slevu na dani ve výši 4 020 Kč si může poplatník uplatnit po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let. Dobou soustavné přípravy na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem se rozumí doba uvedená v zákoně o státní sociální podpoře.

 

Ad g) Sleva za umístění dítěte

Slevu za umístění dítěte si může poplatník uplatnit při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nebo v daňovém přiznání. Výši slevy a podmínky pro uplatnění upravuje § 35bb ZDP.

Výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně poplatníkem vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 ZDP.

Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy podle § 21g ZDP, tzn. minimální mzdy účinné k 1. 1. zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti (v roce 2017 max. 11 000 Kč, v roce 2018 max. 12 200 Kč). Vyživuje-li dítě v domácnosti více poplatníků, může si slevu uplatnit jen jeden z nich.

Tuto slevu lze uplatnit, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a nelze ji uplatnit na vnuka. Na vnuka lze tuto slevu uplatnit pouze v případě, že je vnuk prarodiči rozhodnutím svěřen do péče, která nahrazuje péči rodičů.

 

Nárok na poskytnutí slevy na dani podle § 35ba prokazuje poplatník plátci daně v souladu s § 38 odst. 2 ZDP.

Sleva na dani

Doklad

podle § 35ba odst. 1 písm. b) – na manželku

doklad prokazujícím totožnost manželky (manžela) a průkazem ZTP/P, pokud je manželka (manžel) jeho držitelem, nebo rozhodnutí o přiznání tohoto průkazu 

podle § 35ba odst. 1 písm. c) nebo d) z důvodu, že pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně nebo pro invaliditu třetího stupně

rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu a

doklad o výplatě důchodu (každoročně nejpozději do 15. února)

potvrzení správce daně příslušného podle místa bydliště poplatníka o tom, že poplatník pobírá jiný důchod z důchodového pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni, nebo o tom, že mu zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu a starobního důchodu, anebo je-li poplatník invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni

podle § 35ba odst. 1 písm. e), pokud je poplatník držitelem průkazu ZTP/P

průkaz ZTP/P,

nebo rozhodnutí o přiznání tohoto průkazu 

podle § 35ba odst. 1 písm. f) – na studenta

potvrzení školy, že se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem

podle § 35ba odst. 1 písm. g) – za umístění dítěte

potvrzení zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v těchto zařízeních; potvrzení musí obsahovat jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celkovou částku výdajů, kterou za něj poplatník v příslušném zdaňovacím období uhradil

 


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc březen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dnešní články
MPO slibuje systémovou podporu rodinným firmám
Informace související s možnou změnou kategorizace účetních jednotek
Daňové přiznání: Termín je za dveřmi. Připomeňme to nejdůležitější
Informace k podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018
Novinky v DPH od roku 2019
Nová pravidla DPH pro plátce podnikající na základě smlouvy o společnosti
Možnosti společného podnikání manželů OSVČ
Informace Ministerstva zemědělství k novelizované vyhlášce č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
Platíte silniční daň? Čas máte jen do konce ledna
Koupili jste v roce 2018 nemovitost? Daňové přiznání podejte do konce ledna

Nejčtenější články
Nový zákon o nemocenském pojištění
GE MONEY BANK a financování zemědělských subjektů
Nejvýznamnější změny zákona o rezervách od 1. 1. 2006
Společné zdanění manželů
Daňové odpisy nehmotného majetku
Uplatňování odčitatelné položky transformačních nároků
Neplacením pojistného můžete přijít o důchod
Aplikace nového zákona o nemocenském pojištění v praxi
Drobní farmáři nemusí vést podvojné účetnictví
Kdo může být jednatelem?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP