IS pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického krajeRegionální agrární komora Pardubického kraje
verze_2019_01Regionální agrární komora Pardubického kraje

Navigace
Aktuality
Události
Videogalerie
Odborné semináře, vzdělávání, výstavy
Informace z Pardubického kraje
Farmařské trhy v Pardubickém kraji
MAS Pardubického kraje
Ekonomika, účetnictví a daně
Dotace pro zemědělství a venkov v ČR
Legislativa ČR a EU
Informace pro obce
Informativní články z ČR a EU
Cross compliance, životní prostředí
Potravinářství
Lesnictví
Ekologické zemědělství
Odkazy
Zemědělské školy a učiliště
Poradenství
Informace SZIF, SRS, SVS, ČIŽP, ÚKZÚZ
Zemědělský výzkum
Zemědělské komodity
MLS - Potravinářský výrobek Pardubického kraje
Regionální potravina
Užitečné kontakty
Partneři
KIS Pardubického kraje
AGROVENKOV o.p.s.
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
Domníváte se, že navrhované zastropování přímých plateb po roce 2020 je pro ČR:
nevím
nevím 21%
Počet hlasů : 8357

Web informace
Dnes : ne - 20.10.2019
Svátek má : Vendelín
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 145481 ; Vydáno : 9.8. 2019 ; Autor : Lenka Brožková
Informace Agromanual

 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze

Zahájení odrůdových pokusů v režimu ekologického zemědělství souvisí s nárůstem plochy orné půdy v tomto systému pěstování - ta již přesáhla 60 000 ha. Plocha obilnin pro produkci zrna zaujímá cca 43 % orné půdy obhospodařované v ekologickém zemědělství. Nejrozšířenější obilninou v ekologickém zemědělství je pšenice setá, jejíž plochy dosahují již téměř 8 000 ha.

Se zvyšujícími se pěstitelskými plochami v ekologickém zemědělství přímo souvisí zvýšená potřeba ekologicky vypěstovaného osiva, ale také zájem pěstitelů co nejlépe využít genetický potenciál odrůd a dosáhnout vyšší a kvalitní sklizně v podmínkách ekologického hospodaření. Informace o vlastnostech odrůd při pěstování v ekologickém zemědělství v podmínkách ČR však dosud chyběly. Proto byl prostřednictvím Ministerstva zemědělství ČR na jaře roku 2015 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) pověřen organizováním zkoušek pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství. Garantem zkoušení byl jmenován PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců a byla ustanovena odborná komise, která na zkoušení dohlíží a uděluje odrůdám doporučení:

  • předběžně doporučené - odrůdy zařazené do zkoušek pro doporučování s nejméně tříletými výsledky zkoušení;
  • doporučené - odrůdy zkoušené nejméně 4 roky a splňující výchozí kritéria pro doporučení;
  • odrůdy ostatní - odrůdy nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.

Polní pokusy

Hodnocení odrůd ozimé pšenice vychází z výsledků pokusů prováděných v letech 2015/16 – 2017/18 podle plodinových metodik ÚKZÚZ, do kterých byly doplněny vybrané znaky pro hodnocení odrůd v ekologickém pěstování. Odrůdy byly na pokusných lokalitách (tab. 1) vysévány na parcelách se sklizňovou plochou 10 m2 ve 4 opakováních se znáhodněným pořadím na pozemcích certifikovaných pro ekologické zemědělství. Pokusy byly vedeny bez použití průmyslových hnojiv a pesticidů. Ochrana proti plevelům byla prováděna pouze mechanicky - vláčením prutovými branami, dle konkrétních podmínek zkušební lokality. Pokusy, u nichž byl zjištěn neúměrně vysoký vliv náhodných, nesledovaných faktorů (neúplnost porostu, poškození zvěří apod.) nebyly zahrnuty do celkového hodnocení. Ze sklizně byly odebrány vzorky a provedeno kvalitativní hodnocení zrna.

Zkoušené odrůdy

Odrůdové pokusy s ozimou pšenicí jsou zakládány od podzimu 2015. Do pokusů vstoupilo celkem 9 odrůd. Tříleté výsledky, které jsou podmínkou pro doporučení, jsou k dispozici u odrůd Annie, Balitus, Bernstein, Gordian, Penelope, Sultan a Zeppelin. U odrůdy Cimrmanova raná bylo po sklizni 2017 ukončeno zkoušení. V roce 2018 byl sortiment rozšířen o odrůdu RGT Sacramento.

Zkoušení probíhalo v roce 2015/16 na pokusných lokalitách Praha-Uhříněves a Postřelmov (obě v řepařské oblasti); v roce 2016/17 na lokalitách Praha-Uhříněves a Zvíkov v jižních Čechách (obilnářská oblast) a v roce 2017/18 byla doplněna lokalita České Budějovice (obilnářská oblast).

Výsledky zkoušení

Infekční tlak houbových chorob je v porostech obilnin v ekologickém zemědělství obecně nižší než v konvenčně vedených porostech, což se potvrdilo i v našich odrůdových pokusech. Menší hustota porostu vytváří mikroklima nepříznivé pro šíření patogenů.

V rámci sledovaného období byl infekční tlak chorob na sledovaných lokalitách nízký až středně vysoký. Odrůdové rozdíly byly hodnotitelné u rzi pšeničné (hnědé rzivosti pšenice), kde se potvrdila odolnost odrůdy Gordian. Listové skvrnitosti sehrály významnější roli v roce 2016, nejvíce byla napadena odrůda Cimrmanova raná. Mezi ostatními odrůdami nebyly zjištěny zřetelné rozdíly. Napadení padlím travním (padlím pšenice) bylo ve sledovaných pokusech nízké, bez odrůdových rozdílů.

Poléhání se vyskytlo pouze v roce 2017 v Uhříněvsi, kde se potvrdila menší odolnost proti poléhání odrůdy Cimrmanova raná. Podle očekávání dosahovaly hodnocené odrůdy nižší hustoty porostů ve srovnání s porosty vedenými konvenčním způsobem. Počet produktivních stébel na 1 m2 se pohyboval v průměru sledovaných let a lokalit mezi 346 (Gordian) a 374 (Sultan, Zeppelin) produktivními stébly na 1 m2.

Hodnocení odolnosti proti vymrzání vychází z testů prováděných v řízených podmínkách (bedýnky umístěné 1 m nad zemí, mrazové boxy a mrazové komory). Nejvyšší odolnost vymrzání byla zaznamenána u odrůdy Zeppelin. Určité problémy s přežitím rostlin při výskytu silných holomrazů se mohou objevit u odrůd Sultan a Bernstein.

Výnosy zrna dle jednotlivých lokalit jsou uvedeny v tabulce 1. Z výsledků je zřejmé, že výnosovou úroveň pokusů nejvíce ovlivnily půdně-klimatické podmínky pokusné lokality. Nejvyšších výnosů celkově dosahovaly hodnocené odrůdy v Praze-Uhříněvsi, kde je kvalitní, úrodná půda a ustálený pozemek, vedený v režimu ekologického zemědělství již více než 20 let. Na druhé straně je lokalita České Budějovice, kde je limitujícím faktorem písčitohlinitá půda a celkově extenzivní podmínky. Vliv ročníku, resp. průběhu povětrnostních podmínek na výnosy na jednotlivých lokalitách se výrazně projevil zejména ve sklizňových letech 2017 a 2018. V roce 2017 se výnosy hodnocených odrůd v Uhříněvsi pohybovaly mezi 9–10 t/ha a ve Zvíkově mezi 3–4,5 t/ha. V roce 2018 byly výnosy v Uhříněvsi, vzhledem k výraznému srážkovému deficitu, oproti předchozímu roku cca poloviční a pohybovaly se pouze mezi 4–6 t/ha. Naproti tomu, na lokalitě Zvíkov, kde byl průběh povětrnostních podmínek příznivější, dosáhly výnosy hodnocených odrůd mírně vyšší úrovně oproti roku 2017 a pohybovaly se mezi 4–5 t/ha.

Uváděné zařazení zkoušených odrůd do kategorií pekařské jakosti vychází z testování v konvenčních podmínkách v rámci řízení o registraci odrůdy. Ze sklizňových vzorků z pokusů v režimu ekologického zemědělství bylo provedeno základní hodnocení technologické jakosti (tab. 2). Mírně vyššího obsahu N-látek a mokrého lepku v sušině zrna dosáhly v průměru sledovaných let a lokalit odrůdy elitní (E) jakosti Bernstein a Annie, naopak nižší obsah N-látek v sušině zrna byl zaznamenán u odrůdy chlebové (B) jakosti Gordian. Odrůdy Bernstein a Annie současně dosáhly i nejvyšších hodnot objemové hmotnosti. Hodnota Zelenyho sedimentačního testu, která je silně geneticky vázaná, byla opět vyšší u odrůd elitní jakosti Bernstein a Annie a u odrůdy Zeppelin. Tato odrůda však měla nižší obsah mokrého lepku. Číslo poklesu výrazně ovlivňují povětrnostní podmínky v době sklizně a dozrávání. Nejnižší hodnoty byly zaznamenané ve sklizňovém roce 2016, kdy se vyskytovalo v období sklizně a dozrávání více srážek.

Tab. 1: Pšenice setá ozimá - výnosy zrna dle lokalit

Rok zkoušení

2016

2017

2018

Průměr 2016–2018

Lokalita

Postřelmov

Praha-
-Uhříněves

Průměr

Praha-
-Uhříněves

Zvíkov

Průměr

České
Budějovice

Praha-
-Uhříněves

Zvíkov

Průměr

Předplodina

jetel luční

vikev setá

jetel luční

svazenka, hrách

peluška

jetel luční

svazenka, hrách

Výsevek (MKS/ha)

4,5

4,5

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Datum setí

30.9.

12.10.

18.10.

18.10.

1.10.

16.10.

2.10.

Datum sklizně

26.7.

4.8.

1.8.

3.8.

20.7.

18.7.

25.7.

Výnos zrna (t/ha)

Sultan

4,81

8,16

6,49

9,38

4,46

6,92

3,83

5,57

4,39

4,60

6,00

Gordian

4,31

8,54

6,43

10,22

4,38

7,3

2,75

4,45

5,04

4,08

5,94

Zeppelin

3,89

7,47

5,68

9,88

3,66

6,77

3,28

6,33

5,42

5,01

5,82

Bernstein

5,13

7,34

6,24

9,36

3,69

6,53

2,85

5,19

5,44

4,49

5,75

Penelope

4,17

8,72

6,45

9,60

3,73

6,67

2,44

4,72

5,03

4,06

5,72

Annie

4,95

7,46

6,21

9,00

3,66

6,33

3,56

5,53

4,70

4,60

5,71

Balitus

4,13

7,09

5,61

9,75

3,14

6,45

2,75

4,66

4,60

4,00

5,35

 

Průměr odrůd

4,48

7,83

6,16

9,60

3,82

6,71

3,07

5,21

4,95

4,41

5,76

Výnos zrna (%)

Sultan

107

104

105

98

117

103

125

107

89

104

104

Gordian

96

109

104

106

115

109

90

85

102

93

103

Zeppelin

87

95

92

103

96

101

107

122

110

114

101

Bernstein

114

94

101

98

97

97

93

100

110

102

100

Penelope

93

111

105

100

98

99

80

91

102

92

99

Annie

110

95

101

94

96

94

116

106

95

104

99

Balitus

92

91

91

102

82

96

90

89

93

91

93

Tab. 2: Pšenice setá ozimá - kvalita zrna (průměr ročníků a lokalit)

Kategorie doporučení

Předběžně doporučená

Ostatní

Pekařská jakost

A

B

A

E

A

E

A

Odrůda

Sultan

Gordian

Zeppelin

Bernstein

Penelope

Annie

Balitus

Rok registrace

2008

2014

2013

2015

2016

2014

2015

Jakostní ukazatel

Objemová hmotnost (kg/hl)

76,0

74,9

77,5

78,6

75,5

78,6

74,5

Obsah N-látek v sušině zrna (%)

11,1

10,3

10,9

11,5

10,8

11,5

10,9

Obsah mokrého lepku v sušině zrna (%)

20

19

17

22

20

23

21

Sedimentační test Zeleny (ml)

29

24

38

37

33

34

30

Číslo poklesu (s)

269

341

351

329

284

295

313

HTS (g)

42

38

42

44

43

46

42

Doporučení

Na základě dosažených výsledků bylo předběžně doporučeno pro ekologické pěstování 6 ze sedmi hodnocených odrůd ozimé pšenice, u kterých byly získány tříleté výsledky: Annie (E), Bernstein (E), Penelope (A), Sultan (A), Zeppelin (A) a Gordian (B).

V příspěvku byly použity výsledky zkoušení odrůd z publikace ÚKZÚZ v Brně „Seznam doporučených odrůd pro ekologické zemědělství 2019 - Pšenice ozimá“.


Aplikace
Diskuzní fórum
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc říjen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Dnešní články
Informace pro žadatele AEKO a EZ k přechodnému období
Zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství
PASTEVNÍ VÝKRM KOHOUTKŮ NOSNÝCH LINIÍ
Seznam uznatelných nákladů pro dotační titul 1.V. - "Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství"
Ekologičtí zemědělci mohou žádat o výjimky na konvenční objemná krmiva do července tohoto roku
Ročenka 2017 - Ekologické zemědělství
Faremní zpracování ovoce a zeleniny v ekologickém zemědělství
Informace pro žadatele AEKO – novela nařízení vlády M10
Dle nové studie ekologické zemědělství dokáže uživit Evropu
SZIF začíná vydávat rozhodnutí na Ekologické zemědělství

Nejčtenější články
PŘÍRUČKA EKOLOGICK0HO ZEMĚDĚLCE
ZÁKON o ekologickém zemědělství č.30/2006 Sb.
Lednická Bioakademie začíná už za týden
Bio spřízněné s eko
Informace o rozvoji ekologického zemědělství
Indikátor ekologického zemědělství jako součásti strategie udržitelného rozvoje
Ekologické výrobky a jejich značení
MZe: Ekologické zemědělství podporujeme
Září 2006 – Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství
Proč ekologické zemědělství a proč biopotraviny…?

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 36 Zobrazit následující
Agroporadenství

Agroporadenství
Agronormativy

Agronormativy
Nitrátová směrnice

Nitrátová směrnice
 Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství
Studie o zemědělství ve světě

Studie o zemědělství ve světě
Agrární poradensko informační centrum AK ČR

Agrární poradensko informační centrum AK ČR
ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
Zemědělský svaz ČR

Zemědělský svaz ČR
MZe

MZe
Bezpečnost a kvalita potravin

Bezpečnost a kvalita potravin
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
Česká inspekce životního prostředí

Česká inspekce životního prostředí
Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární správa ČR
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství, o.p.s.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Portál životního prostředí ČR

Portál životního prostředí ČR
Rozvoj Pardubického kraje

Rozvoj Pardubického kraje
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
AGRIS -agrární portál

AGRIS -agrární portál
AGROWEB - zemědělský internetový portál

AGROWEB - zemědělský internetový portál
Společnost mladých agrárníků ČR

Společnost mladých agrárníků ČR
Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu

Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR
ÚZEI Praha

ÚZEI Praha
MAS Orlicko

MAS Orlicko
Turistický portál Pardubického kraje

Turistický portál Pardubického kraje
PRO-BIO

PRO-BIO
Bílé plus

Bílé plus
Lovecké potřeby

Lovecké potřeby
APETITFESTIVAL

APETITFESTIVAL
Klas Nekoř, a.s.

Klas Nekoř, a.s.
Regionální Agrární komora Pardubického kraje

Regionální Agrární komora Pardubického kraje
Reznictví_Sloupnice_E-SHOP

Reznictví_Sloupnice_E-SHOP